New Hope Group

../../img/hoankiem78h.gif

../../img/landscape1_196x96.gif ../../img/redrose1.gif ../../img/bird1.gif ../../img/autumn196x96.gif ../../img/water.gif

Cây ngãi cứu (Motherwort)

Lời tác giả: Cây Ngãi Cứu có tên tiếng Anh là Motherwort (mother là mẹ, wort là cây cỏ) có nghĩa là cây có lợi ích cho người Mẹ. Vì thế, người Trung Quốc gọi là cây Ích Mẩu.


Cách sừ dụng


Cho Hệ Thống Thần Kinh Trung Ương


Cho Phụ Nữ


Cho Tim, Gan, Thận

Cách bào chế thuốc


Cẩn Thận

Tác dụng phụ

Tác Động


Nguồn: Yahoo health

Do Lê Quang sưu tầm và lược dịch../../img/jec1b.gif
../../img/hang1.jpg
../../img/thu4.jpg
../../img/hang3.jpg
../../img/thu2.jpg